Procedura rejestracji domeny Przedszkola

 1. Rejestrujący przystępując do rejestracji domeny w jednej z domen administrowanych przez Dobre Linki Sp. z o.o. (dalej zwany Administratorem domeny) powinien upewnić się czy nie istnieje już zarejestrowana domena o identycznej nazwie.
  Sprawdzenie polega na wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu np: www.krakow95.eprzedszkole.com i sprawdzeniu czy pod wybranym adresem istnieje jakaś strona.
 2. W przypadku gdy taka domena nie istnieje Rejestrujący wypełnia "Formularz rejestracji nazwy domeny" i wysyła zgodnie z zawartą w Formularzu instrukcją. Przed przysłaniem Formularza Rejestrujący powinien uruchomić Primary i Secondary DNS Serwer dla rejestrowanej domeny.
 3. Warunkiem koniecznym rejestracji domeny jest poprawne wypełnienie "Formularza rejestracji nazwy domeny oraz wcześniejsze uruchomienie dla niej Primary i Secondary DNS Serwera.
 4. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o rejestrację domeny Rejestrujący jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  W przypadku odrzucenia Formularza z powodu zawartych w nim błędów Rejestrujący powinien dokonać odpowiednich poprawek i przysłać Formularz powtórnie.
  W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty rejestracyjnej (patrz: cennik ) na konto podane w e-mialu potwierdzającym.
  W przypadku braku wpłaty w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia wniosku do realizacji jest on automatycznie odrzucany.
 5. Administrator domeny dokona rejestracji domeny niezwłocznie po wpłynięciu stosownej opłaty. Na przelewie Rejestrujący musi podać nazwę rejestrowanej domeny oraz id (identyfikator) zamówienia.
 6. Administrator domeny poinformuje Rejestrującego o fakcie zarejestrowania domeny pocztą elektroniczną oraz wystawi fakturę zgodnie z danymi podanymi w Formularzu przez Rejestrującego.
 7. Po każdym rocznym okresie rejestracji domeny Administrator domeny wystawi fakturę proforma za odnowienie rejestracji (patrz: cennik ) zgodnie z danymi podanymi w Formularzu przez Rejestrującego domenę o ile nie wpłynie wcześniej wniosek o jej usunięcie.
 8. W przypadku nieuiszczenia w ciągu 14 dni kalendarzowych opłaty odnawiającej rejestrację, Administrator domeny może, bez żadnych konsekwencji dla siebie usunąć zarejestrowaną przez Rejestrującego domenę z baz danych DNS.